psikolog - psikiyatrist.COM
Antalya Psikiyatri , Psikoterapi ve Danışma Merkezi
Psikiyatrist - Psikoterapist
Uzm.Dr. Emine Filiz ULUHAN

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad. 1460 Sok.
No:6 K:3 D:24 TURUNÇ PLAZA ANTALYA
0242 311 44 33»GRUP TERAPİLERİ


Günümüzde yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmakta olan grup terapisinin temelleri ilk olarak 1900’lerin başında Joseph Pratt tarafından bir tüberküloz kliniğinde, bir grup tüberküloz hastasının problemlerini birbiriyle paylaşmak, sorunlarının çözümünde birbirlerine destek olmak, hastalıklarıyla daha iyi baş edebilme yollarını bulmak için toplanmalarıyla atılmıştır. Ortak paydada birleşen hastaların sorunların çözümünü daha çabuk ve kolay şekilde hallettikleri görülmüştür.

İlerleyen yıllarda Lazell, Burrow ve Wender hastane ortamında şizofreni ve diğer hasta çeşitlerinde grup terapilerini uygulamaya koymuşlardır.

1945’lerde Kurt Lewin önceleri onar kişilik gruplarda eğitime öncelik veren çalışmalar yapmış, bu çalışmalar bir noktada klinik grup uygulamalarında “alanlar kuramı” ve Gestalt kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

Grup terapisi psikoterapi tekniklerinin çoğul bir gruba uygulanmasıdır. Bireysel terapiden farklı olarak grup terapisinde sadece terapist ve hasta etkileşim halinde olmayıp, grup üyeleri hem terapist hem de karşılıklı birbirleriyle etkileşime girmektedir.

Üyelerin birbirlerine ve terapiste karşı konumları ve birbirlerine yaptıkları aktarımlar, oluşan grup normları, karşılıklı saygı, tahammül, dinleme, zaman kullanma gibi özellikler grup terapilerini bireysel terapilerden farklı kılmaktadır.

Gruplar çok değişik sayılarda kurulabilir, çok değişik ortamlarda uygulama yapılabilir. Hastane veya klinikte yatan hastalar, polikliniklerde ayaktan hasta grupları, ev, ofis veya muayenehanelerde grup uygulamaları yapmak mümkündür.

Genelde ortalama gruplar 3-8 kişiden oluşur. 10-15 kişiyi aşmayan gruplar küçük grup olarak sınıflandırılır. Bütün kliniğin, tüm servisin, tüm işyerinin katılımıyla 20-50 kişilik büyük gruplarda oluşturulabilir. Adler ekolünde büyük salon ve amfilerde 150-200 kişiye kadar grup terapiler uygulanabilmektedir.

Grup terapileri genel olarak 45-60 dakikalık arka arkaya iki oturum halinde bir seansta 90-120 dakikaya tamamlanır.

Gruptaki konular birey odaklı, ilişki odaklı ve grubun bütününe yönelik olarak üç farklı tarzda ele alınabilir

Her konuya psikanalitik, davranışçı, eksistansiyalist gibi birçok ekolde yaklaşmak mümkündür. Birey odaklı gruplarda genelde psikanalitik yaklaşım daha popülerdir.

Sosyal ortamlara giremeyen, toplum önünde konuşmaktan çekinen, nasıl algılanacağından korktuğu için duygularını ifade edemeyen kişiler için grup terapileri idealdir.

Grup terapilerinde grup, aktarım nesnesi olan ailenin yerini alır. Birey odaklı grup terapilerinde terapist direkt olarak hastaya ve onun grupla olan ilişkisine yönlenir. Etkileşim odaklı gruplarda kişilerarası duygu alışverişi ve davranış özellikleri ön plandadır. Burada ikili ilişkiler ön plana çıkar.

İnteraksiyonel grup terapilerinde her üyenin diğer grup üyeleri ve terapistle olan etkileşimi analiz edilir. Burada görev tamamen terapistte değil, sorumluluk tüm grup üyelerindedir

Grup terapilerinde üç farklı aktarım gerçekleşir. Terapiste olan aktarım transferens nörozu, gruptaki diğer üyelere olan aktarım aile yansıması, grubun tümüne olan aktarım ise Preödipal anne figürünün (temel güven sorunları) tezahürleridir.

Grup çalışmaları birçok farklı kişilik yapısını aynı anda göstermesi, değişik tarz ve yolların bir arada görülmesi gibi avantajları içerir.

Grup terapisinin sıklığı gruptan gruba değişmekle birlikte genelde haftada bir ile ayda bir arasında uygulanır. Analitik gruplar haftada en az 2-3 kez toplanmalıdır.

Grup terapilerinde her üyenin grupta konuşulan bir konuyu üçüncü kişilerle paylaşmamaları kesin bir kural olup titizlikle uygulanmalıdır. Bu konu birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de nedeni yasadaki iyi niyetin suistimali adıyla tazminat gerektirici yasa güvencesi altına alınmıştır.

Grup terapileri öncesinde terapist kişilerin gruba uygunluğunu saptamak, grup süreci ve kurallar hakkında bilgi vermek amacıyla bir, iki öngörüşme yapar. İlerleyen zamanda üyede gruba uygun olmayan bir patoloji saptanırsa, o üyeyi başka bir gruba yönlendirebilir veya bireysel terapiye geçebilir. Bir üyenin gruptan çıkartılmasına karar vermek tamamen terapistin yetki ve sorumluluğundadır. Bu karar hiçbir zaman grup üyelerine bırakılmaz. Terapistin bir diğer görev ve sorumluluğu da, grubunun tümünün veya bir bölümünün bir kişiye ne nedenle olursa olsun, cephe almasını ve onu ezmeye çalışmasını engellemektedir.

Oluşum yapısına göre gruplar açık ve kapalı olarak tariflenebilir. Kapalı grup, hangi amaca hizmetle oluşturulmuşsa sayısı önceden kararlaştırılmıştır. Grup başladıktan sonra yeni bir katılım kesinlikle olmaz. Açık gruplar ise hastane, klinik, cezaevi, yatılı okullar gibi genelde resmi kurumlarda eğitim amaçlı kurulan gruplardır. Grupta sürekli bir değişim mümkündür.

Grup terapileri genelde tek terapistle yürütülmekle birlikte, bir ekip tarafından da yürütülebilir

Kilo verme, sosyal fobi, sigara, alkol bağımlılığı gibi tedavi amaçlı veya sadece kişisel gelişim amaçlı gruplar kurulabilir.

Umut aşılama, evrensellik, bilgi paylaşımı, yardımseverlik, kişilerarası öğrenim, aile olma özelliliği, rol modeller alma, grup arkadaşlığı ve bağlılığı, sosyalleşme becerilerinin kazanılması, duygusal yükten boşalma, acı, haksızlık, ölüm, başarı, yenilgi gibi kendimizden ve yaşamın niteliğinden kaynaklanan varoluşsal etkenlerin özümsenmesi gibi beceriler grup terapilerinin ana hedefleridir ve bu hedefleri bireysel terapilere göze hızlandırmaktadır.

Yaşadığınız problemleri daha kolay aşmak, yaşantınızı paylaşmak, yeni bakış açıları kazanmak, iç dünyayı, yaşam ve ilişki biçimlerini özümsemek, dünyanın tüm yükünün sadece sizin üzerinizde olmadığını fark edebilmek için terapistinizden yardım isteyebilirsiniz.
Bunu elde etmenin en hızlı, güvenilir ve pratik yollarından biri GRUP TERAPİLERİDİR.